جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲

انجمن مهندسي سازه ايران به‌ منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي مهندسي سازه و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در اين زمينه‌ تشكيل و در تاريخ 90/5/18موفق به كسب مجوز تاسيس از كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گرديده است.