سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روش تهيه چشم انداز، ماموريت، و رویکردها

به منظور تدوين برنامه راهبردي انجمن مهندسي سازه ايران اقدامات زير به عمل آمد: 1- نظر سنجي از اعضاي انجمن به منظور آسيب‌شناسي عملکرد انجمن و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت برنامه‌هاي كه تا كنون ارائه شده است طي يك فراخوان از اعضاي انجمن مهندسي سازه ايران در خواست شد نظرات خود را ارائه نمايند. بعد از تحليل اين نظرات نتايجي بدست آمد، كه از اين نتايج در تدوين برنامه‌ها بلند مدت و كوتاه مدت استفاده شد. 2- تحليل برنامه هاي سالانه انجمن طي 3 سال گذشته و انطباق آن با برنامه راهبردي جهت تعيين همپوشي‌ها وشکاف‌هاي موجود ميان برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت. 3- بررسي و استفاده از برنامه‌هاي راهبردي انجمن‌ها، سازمان‌هاي علمي و فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و منابع علمي و تخصصي تدوين شده در اين حوزه. نتايج به دست آمده از اقدامات ذکر شده ياري رسان انجمن در تدوين برنامه راهبردي بلند مدت و كوتاه مدت است.

منابع علمي و اسناد قانوني فرادستي مورد استناد

- چشم انداز علمي و فناوري جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
- برنامة پنج سالة پنجم جمهوري اسلامي ايران
- نقشة جامع علمي کشور
- قانون مديريت خدمت کشوري
- نتايج ارزشيابي از برنامه‌هاي سالانه انجمن
- مصوبات، آيين نامه‌ها و قوانين در حوزه كمسيون انجمن‌‌هاي علمي

چشم انداز

انجمن مهندسي سازه ايران در چشم اندار 10 ساله، يك انجمن فعال، پويا، تاثير گذار و برخوردار از مقبوليت علمي در سطح ملي و بين المللي خواهد بود؛ كه در فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي و اجرايي در زمينه‌هاي مختلف مهندسي سازه مشاركت مي نمايد و در تحليل و تدوين موضوعات و برنامه‌هاي اساسي اين حوزه و هدايت فعاليت‌هاي مربوط به اين حوزه تلاش خواهد نمود. و در همين راستا به دنبال گسترش آگاهي‌هاي عمومي و تخصصي و گسترش مرزهاي دانش و به عنوان يک مرجع علمي و فني شناخته خواهد شد.

ماموريت

ماموريت انجمن ايجاد پايگاهي مناسب به منظور برقراري ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر و رقابت علمي بين محققان، پژوهشگران و متخصصان مهندسي سازه و رشته‌هاي مرتبط و انسجام بخشي به فعاليت‌ها در زمينه مهندسي سازه و ساخت و گسترش مرزهاي علمي و آگاهي رساني تخصصي و عمومي در اين زمينه است.

رويکردها

- مشارکت، مديريت جمعي و مسئوليت پذيري
- پايبندي به اخلاق حرفه اي
- برنامه محوري