سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

قوانین و مقررات

-          به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آموزش مهندسي در ايران و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مهندسي سازه، ، انجمن مهندسي سازه ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

-          انجمن موسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي ، پژوهشي و فني فعاليت مي کند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

به منظور نيل به هدف هاي موردنظر، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

-          انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علم مهندسي سازه سر و کار دارند.

-          همکاري با دستگاهها و نهادهاي اجرايي، علمي ، پژوهشي در زمينه تهيه، ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها، انجام مطالعات و تحقيقات فني و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن

-          ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

-          ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

-          ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های طراحی سازه ها، ارزیابی لرزه ای، بهسازی و مقاوم سازی انواع سازه ها و ساختمان ها

-         انواع خدمات تحقیق و توسعه مهندسی در زمینه های دانش بنیان و توسعه فرآیندهای مهندسی در جهت افزایش تولید و بهره وری و بروز کردن سیستم های مربوطه

-          برگزاري گردهمايي ها و همایش های علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي

-          انتشار کتب و نشريات علمي

انواع و شرايط عضويت

-          عضويت پيوسته: موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد در رشته سازه و رشته هاي مرتبط يا وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.

-          عضويت وابسته:اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يکي از رشته هاي مرتبط شاغل باشند.

-          عضويت دانشجويي:کليه دانشجوياني که در رشته هاي مهندسي عمران و گرايشهاي مربوطه، مهندسي راه و ساختمان و مهندسي مكانيك به تحصيل اشتغال دارند.

-          عضويت افتخاري:شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي مهندسي سازه حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

-          اعضاي موسساتي (حقوقي): سازمان هايي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

-          هر يکي ازاعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد. و پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي کند.

-          اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

-          استعفاي کتبي

-          عدم پرداخت حق عضويت سالانه

-          تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

  • در صورت پرداخت حق عضويت چنانچه ظرف مدت 48 ساعت عدم تمايل به عضويت را به صورت كتبي اعلام نمايد انجمن وجه واريزي را عودت ميدهد.

انجمن مي تواند گروه ها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي پردازند.

1)گروه هاي تخصصي         2)کميته آموزش و پژوهش           3)کميته انتشارات         4)کميته آمار و اطلاعات

5)کميته پذيرش و روابط عمومي                 6)کميته گردهمايي هاي علمي

منابع مالي انجمن عبارتند از:

-          حق عضويت اعضا

-          درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب و نشريات علمي

-          دريافت هدايا و کمک ها

-          كمك هاي موسسات دولتي، عمومي و خصوصي

-          در آمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

-          کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود.

-          کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.