دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲

1-دکتر غلامرضا هوائی                     (رئیس )
2-دکتر محمد تقی کاظمی                (نائب رئیس )
3-مهندس آرش رضائی                     (خزانه دار)
4-دکتر ابوالقاسم کرامتی                   (عضو اصلی )
5-دکتر غلامرضا قدرتی امیری            (عضو اصلی )