چهارشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

1-دکتر غلامرضا هوائی                     (رئیس هیأت مدیره)
2-دکتر محمد تقی کاظمی                (نائب رئیس هیأت مدیره)
3-مهندس آرش رضائی                     (خزانه دار)
4-دکتر ابوالقاسم کرامتی                   (عضو اصلی هیأت مدیره)
5-دکتر غلامرضا قدرتی امیری            (عضو اصلی هیأت مدیره)