دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۲

1- بررسی و تحقیق به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی
2- تأمین بودجه برای موضوعات مختلف پژوهشی
3- نظارت بر عملکرد پژوهندگان
4- استفاده از نتایج پژوهش